Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie Podkarpackiego Kalejdoskopu Podróżniczego – zwanego w dalszej części Sklepem:

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego zapisów i postanowień.
 2. Korzystając każdorazowo ze Sklepu składacie Państwo zamówienie na określoną ilość biletów i/lub karnetów.
 3. Zamawiający może kupić więcej niż jeden bilet na Festiwal.
 4. Płatność za bilety zakupione za pośrednictwem Sklepu możliwa jest wyłącznie poprzez zintegrowane ze Sklepem systemy płatności on-line: TPay.com oraz PayPal.com, które gwarantują bezpieczeństwo zawieranych transakcji.
 5. Dla każdego zamówienia z osobna Zamawiający otrzymuje potwierdzenie zakupu określonej liczby biletów w formie powiadomienia na podany adres email.
 6. Fizyczny odbiór zakupionych biletów możliwy jest wyłącznie na podstawie potwierdzenia (wersja elektroniczna lub wydruk) które zostanie przesłane na podany przez Zamawiającego adres email niezwłocznie po wykonaniu i zrealizowaniu płatności (pkt. 5 Regulaminu). Lokalizacja Punktu Festiwalowego, w którym będą wydawane bilety oraz dni i dokładne godziny jego otwarcia zostaną podane na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu  oraz profilu Facebook.
 7. Nie wysyłamy biletów pocztą.
 8. Liczba karnetów i biletów jest ograniczona liczbą wolnych miejsc dla Publiczności w Wojewódzkim Domu Kultury oraz Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie i nie może być zwiększona, niezależnie od Organizatora.
 9. Internetowa sprzedaż biletów za pośrednictwem Sklepu trwa do dnia 30.10.2017 r. do godziny 22:00. Po tym dniu zakup będzie możliwy tylko w Punkcie Festiwalowym.
 10. W miarę dostępności wolnych miejsc sprzedaż biletów będzie prowadzona także w trakcie Festiwalu, jednak wyłącznie do wyczerpania dostępnej liczby wolnych miejsc.
 11. Zamawiający ma prawo do zwrotu biletu / karnetu zakupionego za pośrednictwem Sklepu, otrzymując pełen zwrot zapłaconej kwoty (pomniejszony o prowizję pobraną przez operatora płatności online: TPay.com / PayPal.com, której wysokość określa aktualny Regulamin Świadczenia Usług operatora) wyłącznie do dnia 20 października 2017 r. (piątek) do godziny 20:00, t.j. na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Festiwalu. Po tym terminie Organizator zwracał będzie 50% wartości zakupionego biletu / karnetu (również pomniejszonej o kwotę pobranej prowizji TPay.com / PayPal.com).
 12. Zwrot biletu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty email. Zwracający przesyła na adres bilety@kalejdoskoppodrozniczy.pl informację o liczbie zwracanych biletów jak również dane personalne podane w trakcie zakupu – najlepiej w formie potwierdzenia zakupu otrzymanego w formie email w chwili złożenia zamówienia w Sklepie.
 13. Zamawiający ma prawo do odstąpienia zakupionego biletu po kwocie nabycia (lub odpowiednio niższej) osobom trzecim bez obowiązku informowania o tym fakcie Organizatora.
 14. Dane osobowe zebrane w procesie zakupu biletów i karnetów za pośrednictwem Sklepu są przechowywane w bezpiecznej bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Baza danych osobowych jest zgłoszona do rejestru baz GIODO, a dostęp do niej mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu weryfikacji zamawiającego i nie są udostępnianie jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. W razie potrzeby zapewniamy dostęp do swoich danych, możliwość ich edycji, zmiany a także całkowitego usunięcia z bazy na życzenie.
 15. Organizator ma prawo do zmiany terminu i warunków sprzedaży biletów bez podania przyczyny, komunikując to na stronie internetowej oraz profilu Facebook wydarzenia.