Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie Podkarpackiego Kalejdoskopu Podróżniczego – zwanego w dalszej części Sklepem:

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego zapisów i postanowień.
 2. Korzystając każdorazowo ze Sklepu składacie Państwo zamówienie na określoną ilość biletów jednodniowych (piątek / sobota / niedziela).
 3. Zamawiający może kupić więcej niż jeden bilet na Festiwal.
 4. Płatność za bilety zakupione za pośrednictwem Sklepu możliwa jest wyłącznie poprzez zintegrowane ze Sklepem systemy płatności on-line: TPay.com, które gwarantują bezpieczeństwo zawieranych transakcji.
 5. Dla każdego zamówienia z osobna Zamawiający otrzymuje potwierdzenie zakupu określonej liczby biletów w formie powiadomienia na podany w trakcie procesu zamówienia adres email.
 6. Fizyczny odbiór zakupionych biletów możliwy jest wyłącznie na podstawie potwierdzenia (wersja elektroniczna lub wydruk) które zostanie przesłane na podany przez Zamawiającego adres email niezwłocznie po wykonaniu i zrealizowaniu płatności (pkt. 5 Regulaminu).
 7. Lokalizacja Punktu Festiwalowego, w którym będą wydawane bilety oraz dni i dokładne godziny jego otwarcia zostaną podane na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu  oraz profilu Facebook. Informacja ta zostanie podana do wiadomości co najmniej 14 dni przed datą Festiwalu.
 8. Nie wysyłamy biletów pocztą.
 9. Liczba dostępnych biletów jest ograniczona liczbą wolnych miejsc dla Publiczności w Centrum Kongresowo – Wystawienniczym Województwa Podkarpackiego G2A ARENA w Jasionce k/Rzeszowa i nie może być zwiększona.
 10. Internetowa sprzedaż biletów za pośrednictwem Sklepu trwa do dnia 28.11.2019 r. do godziny 22:00. Po tym dniu zakup będzie możliwy tylko w Punkcie Festiwalowym.
 11. Bilet ULGOWY uprawnia dzieci i młodzież uczącą się oraz studentów / osoby powyżej 60-go roku życia do uczestnictwa w Festiwalu na podstawie biletu zakupionego w obniżonej cenie. Bilet ten jest ważny wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej / dowodu tożsamości pozwalającego na potwierdzenie wieku w momencie wejścia na salę. Bilet uprawnia do zajęcia miejsca siedzącego, bez numeracji.
 12. WSTĘP WOLNY przysługuje wyłącznie dzieciom, które nie ukończyły 6 roku życia – pod warunkiem, że będą trzymane na kolanach rodziców lub opiekunów.
 13. Odstępowanie biletów osobom trzecim jest zabronione.
 14. W miarę dostępności wolnych miejsc sprzedaż biletów będzie prowadzona także w trakcie Festiwalu, jednak wyłącznie do wyczerpania dostępnej liczby wolnych miejsc.
 15. Zamawiający ma prawo do zwrotu biletu zakupionego za pośrednictwem Sklepu, otrzymując pełen zwrot zapłaconej kwoty (pomniejszony o prowizję pobraną przez operatora płatności online: TPay.com, której wysokość określa aktualny Regulamin Świadczenia Usług operatora) wyłącznie do dnia 15 listopada 2019 r. (piątek) do godziny 20:00, t.j. na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Festiwalu. Po tym terminie Organizator zwracał będzie 50% wartości zakupionego biletu / karnetu, pomniejszonej o kwotę pobranej prowizji TPay.com.
 16. Zwrot biletu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty email. Zwracający przesyła na adres festiwal@kalejdoskoppodrozniczy.pl informację o liczbie zwracanych biletów jak również dane personalne podane w trakcie zakupu – najlepiej w formie potwierdzenia zakupu otrzymanego w formie email w chwili złożenia zamówienia w Sklepie.
 17. Zamawiający ma prawo do odstąpienia zakupionego biletu po kwocie nabycia (lub odpowiednio niższej) osobom trzecim bez obowiązku informowania o tym fakcie Organizatora.
 18. Dane osobowe zebrane w procesie zakupu biletów za pośrednictwem Sklepu są przechowywane w bezpiecznej bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
 19. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR (“My”), dostępne pod danymi kontaktowymi (+48) 693 289 590 / (+48) 606 760 829 / stowarzyszenie@pro-tur.pl.
 20. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Tobą, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody.
 21. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom państwowym.
 22. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem.
 23. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania.
 24. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami..
 25. Organizator ma prawo do zmiany terminu i warunków sprzedaży biletów bez podania przyczyny, komunikując to na stronie internetowej oraz profilu Facebook wydarzenia.